[1118] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 1 – หัวใจของพระเจ้า

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 12 ก.ย. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1119] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 2 – ทุกคนจำเป็นต้องมีพระเยซู

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 19 ก.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1120] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 3 – ฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ

อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 26 ก.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1121] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 4 – พระมหาบัญชาของพระเจ้า

อาจารย์ ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 3 ต.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1122] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 5 – ผู้คนได้รับความรอดได้อย่างไร

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ต.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1123] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 6 – พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
: 17 ต.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1124] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 7 – การเก็บเกี่ยวกด้วยกันกับพระเยซู

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 ต.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1126] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 8 – การเข้าใจข้อความของข่าวประเสริฐ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 7 พ.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1127] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 9 ฤทธิ์อำนาจที่จะเป็นพยาน – ฤทธิ์อำนาจเพื่อการประกาศ ส่วนที่ 1

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 14 พ.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1127] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 9 ฤทธิ์อำนาจที่จะเป็นพยาน – ฤทธิ์อำนาจเพื่อการประกาศ ส่วนที่ 2

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 21 พ.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1128] ขยายอาณาจักรของพระเจ้า – ตอนที่ 10 วิธีอธิษฐานเผื่อคนที่หลงหาย

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 พ.ย. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม