ทีมเจ้าหน้าที่

ศาสนาจารย์ คีธ และ ชารอน ฮิกกินบะธัม

ผู้อำนวยการเรมาประเทศไทย
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ

ศาสนาจารย์ ชมพูนุท จุ่นเจริญ

ผู้นำแผนกเด็ก / ครูสอน

อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา

ครูสอน / เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ / ผู้แปล
ผู้นำกลุ่มวัยรุ่น

อาจารย์ ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา

ครูสอน / ผู้นำกลุ่มวัยรุ่น

อาจารย์ โยทะกา โสภาบุตร

ครูสอน / เลขาฯ คริสตจักร / หัวหน้าแผนกซึมซับ / หัวหน้าแผนกต้อนรับ

คุณ ธีระศักดิ์ หิรัญวงศ์

หัวหน้าแผนก ทีมต้อนรับ, ห้องต้อนรับ, ดูแลผู้เชื่อใหม่, ดูแลสถานที่

ครู ยุวนาฎ ภู่ตระกูล

ครูสอน / เลขาฯ คริสตจักร / ผู้แปล

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล

ครูสอน / ผู้นำทีมมนมัสการ

คุณ เอสเธอร์ แจ่มประเสริฐ

เลขาฯ คริสตจักร

คุณ ลาภิสรา มากแก้ว

เลขาฯ คริสตจักร

คุณ สุธาสินี คุ้มทอง

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ

คุณ ฤทัย คำหอม

ผู้จัดการร้านหนังสือ