บทเรียน

ก้าวแรกกับ
องค์พระเยซูคริสต์

ท่านสามารถเลือกฟังบทเรียนได้โดยกดปุ่ม ▶️

หากท่านต้องการบันทึกลงในอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถคลิกที่”ปุ่ม MP3“เพื่อดาวน์โหลด MP3

หรือหากท่านต้องการโครงร่างบทเรียน

ท่านสามารถคลิกปุ่ม”PDFเพื่อดาวน์โหลด PDF ครับ/ค่ะ 😊

บทที่ 1-5

บทที่ 1

[778] รู้จักกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณ

18 มกราคม 2015

บทที่ 2

[779] คุณบังเกิดใหม่แล้ว

1 กุมภาพันธ์ 2015

บทที่ 3

[780] ชีวิตใหม่นี้

8 กุมภาพันธ์ 2015

บทที่ 4

[782] คิดเหมือนพระเจ้า

22 กุมภาพันธ์ 2015

บทที่ 5

[785] ผู้ช่วยที่เหนือธรรมชาติของท่าน
และการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

8 มีนาคม 2015

บทที่ 6-10

บทที่ 6

[   ] ฉันเป็นคริสเตียน –
ความสำคัญของการบัพติศมาในน้ำ

19 เมษายน 2015

PDF

บทที่ 7-1

[791] ท่านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 1

19 เมษายน 2015

บทที่ 7-2

[792] ท่านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 2

26 เมษายน 2015

บทที่ 8

[793] พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน

3 พฤษภาคม 2015

บทที่ 9

[795] ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้า

17 พฤษภาคม 2015

บทที่ 10

[797] ความสำคัญของการสามัคคีธรรม
และคริสตจักรท้องถิ่น

31 พฤษภาคม 2015

บทที่ 11-15

บทที่ 11

[798] ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ

8 มิถุนายน 2015

บทที่ 12

[799] เผยแพร่ข่าวประเสริฐ แบ่งปันข่าวดี
ขององค์พระเยซูคริสต์กับผู้อื่น

14 มิถุนายน 2015

บทที่ 13

[800] ความรัก คือหนทางสู่ชัยชนะ

21 มิถุนายน 2015

บทที่ 14

[801] การให้อภัย

28 มิถุนายน 2015

บทที่ 15

[802] แผนงานของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง

5 กรกฎาคม 2015