[1253] เอาชนะทุกอุปสรรค ด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 12 พ.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม