[1130] เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงทรงบังเกิด? ตอนที่ 1: พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 12 ธ.ค. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1131] เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงทรงบังเกิด? ตอนที่ 2: พระเยซูทรงสำแดงพระบิดาแก่เรา

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 19 ธ.ค. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1132] เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงทรงบังเกิด? ตอนที่ 3: พระคุณและความจริงมาทางพระเยซู

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 26 ธ.ค. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม