[1125] ค่ายคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ 2021
มั่นคงในพระองค์ ตอนที่ 1 – การรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ต.ค. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1125] ค่ายคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ 2021
มั่นคงในพระองค์ ตอนที่ 2 – ท่านเป็นอิสระ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ต.ค. 2021

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม