หลักสูตรการสอน

ปี 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา

THE101 ความชอบธรรม
THE201 หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1
BBL101 สำรวจพันธสัญญาเดิม
THE102 พื้นฐานความเชื่อ 1
THE103 พื้นฐานความเชื่อ 2
THE104 ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์
THE105 สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
THE106 พระคริสต์ผู้ทรงรักษา
MIN101 การประกาศส่วนตัว
THE302 พระวจนะของพระเจ้า
THE107 พื้นฐานชีวิตคริสเตียน
THE108 การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1
SPG302 วินัยแห่งชีวิตคริสเตียน
THE110 คุณลักษณะของผู้เชื่อ

ปี 1
ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา

MIN102 พันธกิจช่วยเหลือ
PRM204 เตรียมคำเทศนา
THE111 พระลักษณะของพระเจ้า
THE112 คริสตจักรท้องถิ่น
THE113 ยุคสุดท้าย
THE213 พระคุณของพระเจ้า
BBL204 การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์
THE114 คริสตจักรแห่งชัยชนะ
HIS101 ประวัติศาสตร์คริสตจักร
THE115 ความรักของพระเจ้า
THE116 การเจิม
BBL102  การตีความหมายพระคัมภีร์
PRM101 เทศนา 1
MIN103 ภาคสนาม

ปี 2
ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา

BBL201 สำรวจพันธสัญญาใหม่
THE202 ชีวิตแห่งเกียรติยศ
THE203 พันธสัญญาโลหิต
FIN201 Bความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์
THE204 ชีวิตแห่งการสรรเสริญ
THE205 พระวิญญาณบริสุทธิ์
BBL202 พระธรรมกิจการ
THE206 พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ
THE207 การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2
THE208 ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1
SPG101 หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ
PRM201 เทศนา 2
MIN201 ภาคสนาม
MNS301 Ministry Symposium

ปี 2
ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา

THE209 ความจริงแห่งการทรงไถ่ 2
THE210 ของประทานงานรับใช้
THE212 ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
MIN202 ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน
MIS101 พันธกิจโลก
LED101 หลักการผู้นำ 1
BBL203 พระธรรมเอเฟซัส
BBL204พระธรรมสุภาษิต
PRM203 จริยธรรมในงานรับใช้
MIN203 พันธกิจเด็ก
BBL205  พระกิตติคุณยอห์น
PRM204 เทศนา 3
MIN204  ภาคสนาม
MNS301 Ministry Symposium

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาพันธกิจ

รายวิชา

BIB3101         ปฐมกาล

BIB3102         พงศ์กษัติรย์และพงศาวดาร

BIB3103         สดุดี

BIB3104         อิสยาห์

BIB3201         พระกิตติคุณยอห์น

BIB3202         โรม

BIB3203         1 และ 2 เธสะโลนิกา

MIN3101        พันธกิจโลก

MIN3102        วินัยของชีวิตคริสเตียน

MIN3103        ทักษะผู้คน

MIN3104        พันธกิจของพระเยซู

MIN3105        ผลของพระวิญญาณ

MIN3106        ชีวิตในพระวิญญาณ

THE3101        ศาสนาเปรียบเทียบ

THE3102        พระวจนะของพระเจ้า

THE3103        คริสตศาสตร์

THE3103        พระเจ้าและทูตสวรรค์

หมายเหตุ: รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม