หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความหิวกระหายอยากรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอีก และต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราทราบดีว่านักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ศูนย์อบรมฯ เรมานั้นต่างมีระดับความรู้ในพระคัมภีร์ และการเติบโตในฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ของศูนย์อบรมฯ เรมาจึงได้อธิษฐานเพื่อเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างบรรยากาศและมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับศูนย์อบรมฯ เรมาสหรัฐ

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อก่อร่างนักศึกษาขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าอันเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง และสอนวิธีรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักสูตรที่จะสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งขึ้นในตัวนักศึกษาอีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนวิชาต่างๆ ที่เน้นไปที่การเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในงานรับใช้

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้ที่ได้รับการทรงเรียกเข้าสู่พันธกิจเต็มเวลา และผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้ปรนนิบัติรับใช้ในพันธกิจช่วยเหลือ นักศึกษาจะได้รับคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากพระวจนะของพระเจ้า และเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์กลายมาเป็นจริงในชีวิตของท่าน และในชีวิตของผู้ที่ท่านปรนนิบัติ ในขณะที่ท่านเรียนรู้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตและงานรับใช้ของท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์อบรมฯ เรมา ประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา 54 วิชา หรือประมาณ 756 ชั่วโมงของการเรียนการสอน โดยจะสอนในวันอังคาร ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ผู้สมัครเรียนจะต้องอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว