หลักสูตรการสอน

 หลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความหิวกระหายอยากรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอีก และต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราทราบดีว่านักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ศูนย์อบรมฯ เรมานั้นต่างมีระดับความรู้ในพระคัมภีร์ และการเติบโตในฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ของศูนย์อบรมฯ เรมาจึงได้อธิษฐานเพื่อเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างบรรยากาศและมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับศูนย์อบรมฯ เรมาสหรัฐ

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อก่อร่างนักศึกษาขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าอันเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง และสอนวิธีรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักสูตรที่จะสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งขึ้นในตัวนักศึกษาอีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนวิชาต่างๆ ที่เน้นไปที่การเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในงานรับใช้

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้ที่ได้รับการทรงเรียกเข้าสู่พันธกิจเต็มเวลา และผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้ปรนนิบัติรับใช้ในพันธกิจช่วยเหลือ นักศึกษาจะได้รับคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากพระวจนะของพระเจ้า และเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์กลายมาเป็นจริงในชีวิตของท่าน และในชีวิตของผู้ที่ท่านปรนนิบัติ ในขณะที่ท่านเรียนรู้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตและงานรับใช้ของท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์อบรมฯ เรมา ประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา 48 วิชา หรือประมาณ 720 ชั่วโมงของการเรียนการสอน โดยจะสอนในวันอังคาร ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ผู้สมัครเรียนจะต้องอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

 

รายละเอียดวิชาต่างๆ

ภาคการศึกษาที่ 1

คุณลักษณะของผู้เชื่อ:

วิชานี้ออกแบบมาในฐานะที่เป็นวิชาการสร้างสาวกขั้นสูง ซึ่งสอนนักศึกษาถึงความหมายของการเป็นสาวกของพระคริสต์ และท้าทายนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูและติดตามพระองค์อย่างแท้จริง รวมไปถึงจะสร้างสาวกได้อย่างไร

พระคริสต์ผู้ทรงรักษา:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของพันธสัญญาในการรักษาโรค ซึ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เรามีพันธสัญญานี้กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะไม่เพียงแค่ได้รับความจริงฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อนำไปใช้กับตนเองเท่านั้น แต่จะสามารถสอนผู้อื่นเกี่ยวกับการรักษาโรคได้ด้วย

พื้นฐานคริสเตียน:

จุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อสอนนักศึกษาถึงความจริงพื้นฐานตามพระคัมภีร์ที่จำเป็นต่อผู้เชื่อทุกคน นักศึกษาจะได้เรียนรู้อีกด้วยว่าจะปรนนิบัติผู้เชื่อใหม่ด้วยความจริงพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างไร

การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1:

วิชานี้สอนถึงหลักพื้นฐานต่างๆ ของการอธิษฐาน ความสำคัญและคุณค่าของการอธิษฐาน และจะอธิษฐานอย่างเกิดผลได้อย่างไร

การประกาศส่วนตัว:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เกิดผลต่อการประกาศส่วนตัว วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีแบบแผนเพื่อจะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล

หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ:

วิชานี้สอนถึงส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ต้องมีในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเน้นเป็นพิเศษในการอธิบายว่าเราสามารถช่วยคนของพระเจ้าให้อยู่ในกระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

พื้นฐานความเชื่อ 1 และ 2:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของหลักการต่างๆ ที่ปกครองความเชื่อที่แท้จริงตามพระคัมภีร์ นักศึกษาจะได้ทราบความหมายตามพระคัมภีร์ว่าความเชื่อคืออะไร ความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะปลดปล่อยความเชื่อของเราได้อย่างไร

ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์ :

วิชานี้สอนและปูพื้นฐานให้นักศึกษาทราบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไร มนุษย์เป็นวิญญาณ มีความคิดจิตใจ และอาศัยอยู่ในร่างกาย เราจะตระหนักถึงและคุ้นเคยกับวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างไร และความรู้นี้ส่งผลต่อความเติบโตฝ่ายวิญญาณและชีวิตของผู้เชื่ออย่างไร

สำรวจพันธสัญญาเดิม:

วิชานี้ทำให้เห็นถึงภาพรวมของปฐมกาลถึงมาลาคี และศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของคนแห่งพันธ-สัญญาของพระเจ้า อิสราเอล ธรรมชาติของพระเจ้า บาปของมนุษย์ และผลต่างๆ ของบาป รวมไปถึงพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแผนแห่งการทรงไถ่ เราสามารถเห็นถึงพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ได้ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ปฐมกาลมา

ความชอบธรรม:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นใน “ตำแหน่ง แห่งความชอบธรรมที่ตนมีกับพระบิดาในสวรรค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะได้รับการสอนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ เราได้รับความชอบธรรมแล้ว และทราบว่าความรู้ในเรื่องตำแหน่งแห่งความชอบธรรมของเราจะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะเข้าหาพระเจ้าที่พระบัลลังก์ได้อย่างไร และมีความมั่นใจได้อย่างไรในชีวิตการอธิษฐานของเรา

สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ:

การศึกษาในสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่ผู้เชื่อได้รับแล้วผ่านทางพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังไว้ การเป็นขึ้นจากตาย และการถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ พระเยซูได้ทรงทำให้ซาตานพ่ายแพ้ไปแล้ว และได้ให้ผู้เชื่อเข้าไปสู่ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นของพระเจ้าได้ผ่านทางพระนามของพระองค์

พันธกิจช่วยเหลือ:

วิชานี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเกิดผลของการรับใช้ในพันธกิจช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการแนะนำนักศึกษาถึงพื้นฐานต่างๆ ในงานด้านเด็ก งานนมัสการ งานวัยรุ่น และการเป็นอาสาสมัครและการทำงานรับใช้ภาคปฏิบัติ

บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นถึงสภาพความเป็นบุคคลและงานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ โดยจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสามัคคีธรรมเป็นประจำทุกวันของคริสเตียนทุกคนที่สามารถมีกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

ภาคการศึกษาที่ 2

คริสตจักรท้องถิ่น:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นถึงจุดประสงค์ หน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องของคริสตจักรท้องถิ่นในพันธสัญญาใหม่ตามแผนงานของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร

หลักการผู้นำ 1 และ 2:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาถึงทักษะต่างๆ ทั้งทักษะฝ่ายธรรมชาติและทักษะฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพวกเขาจะสามารถทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาสำเร็จลงได้ในฐานะผู้นำคริสเตียน

การยอมจำนนและสิทธิอำนาจ:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ของการยอมจำนนและสิทธิอำนาจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าการยอมจำนนและสิทธิอำนาจมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการทำให้แผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเขาและงานรับใช้สำเร็จลง

การตีความหมายพระคัมภีร์:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนให้นักศึกษาทราบถึงหลักการตีความหมายและการ “ใช้(แยกแยะ)พระวจนะอย่างถูกต้อง” เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการปกป้องจาก   หลักคำสอนผิดๆ ที่อาจทำลายชีวิตคริสเตียนได้ด้วย

ชีวิตแห่งการสรรเสริญ:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นถึงการสรรเสริญและนมัสการที่แท้จริงในพันธสัญญาใหม่ นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นว่าการสรรเสริญและนมัสการพระบิดาในสวรรค์ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณได้อย่างไร

ความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองที่สมดุลของปัจจัยต่างๆ ในฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ที่แท้จริงในชีวิตของคริสเตียน

ประวัติศาสตร์คริสตจักร:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจพื้นฐานถึงการเริ่มต้นและความก้าวหน้าของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ มีการสอนถึงมุมมองต่างๆ ของการเริ่มต้น ความก้าวหน้า และเพ็นเทคอสต์สมัยใหม่ คาริสเมติก และการเคลื่อนไหวของ “ถ้อยคำแห่งความเชื่อ”

พระคุณและความรักของพระเจ้า:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อก่อร่างความจริงในเรื่องพระคุณและความรักของพระเจ้าให้แก่นักศึกษา รวมถึงพระคุณนำไปสู่ความรอดอย่างไร และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนและชีวิตงานรับใช้ของเราอย่างไร นักศึกษาจะได้รับการวางรากฐานจากการสอนตามพระคัมภีร์ในเรื่องความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าคืออะไร จะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าได้อย่างไร และจะดำเนินในความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้อย่างไร

คริสตจักรแห่งชัยชนะ:

วิชานี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากเรื่องสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่ผู้เชื่อทุกคนได้รับแล้วในพระเยซูคริสต์ วิชานี้เน้นถึงเรื่องการใช้สิทธิอำนาจของคริสเตียนเหนือผีหรือวิญญาณชั่วต่างๆ และอาณาจักรของความมืด และสอนถึงมุมมองตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่อง “สงครามฝ่ายวิยญาณ” และ “พันธกิจแห่งการปลดปล่อย”

การเจิม:

จุดประสงค์ของวิชานี้คือ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหน้าที่และบทบาทของการเจิมในพระคัมภีร์ วิชานี้จะสอนถึงความหมายของการเจิม พิเคราะห์การเจิมในพระราชกิจของพระเยซู และกุญแจต่างๆ ที่ทำให้การเจิมทำงาน

หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 2:

วิชานี้เป็นวิชาที่ต่อเนื่องจากหลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ทราบถึงความจริงที่เป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อพันธกิจแห่งพระกิตติคุณสมบูรณ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้า

สำรวจพันธสัญญาใหม่:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของพันธสัญญาใหม่จากมัทธิวจนถึงวิวรณ์ และรวมไปถึงเบื้องหลังอย่างสั้นๆ ของช่วงเวลาระหว่างมาลาคี (หนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิม) กับมัทธิว (หนังสือเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่)

ชีวิตแห่งเกียรติยศ:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยให้นักศึกษาทราบถึงองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแห่งเกียรติยศตามที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ และมีหลักฐานโดยคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระคริสต์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาความถ่อมใจและการยอมจำนนที่แท้จริงในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ

พันธสัญญาโลหิต:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของพันธสัญญาที่เป็นนิรันดร์และเอาคืนไม่ได้ที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนมีกับพระบิดาในสวรรค์โดยมีพื้นฐานบนพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีไว้ให้แล้วสำหรับคริสเตียนทุกคนเนื่องจากพันธสัญญานี้ที่มีกับพระเจ้า

ภาคการศึกษาที่ 3

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสร้างนักศึกษาขึ้นบนแนวทางพื้นฐานต่างๆ ในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2:

วิชานี้เป็นการศึกษาต่อถึงปัจจัยและหลักการต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตการอธิษฐานของผู้เชื่อ ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ผู้เชื่อมีชีวิตการอธิษฐานที่เกิดผล ชีวิตการอธิษฐานที่เกิดผลคือชีวิตการอธิษฐานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ

ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1 และ 2:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนให้นักศึกษาทราบว่าพระเจ้าได้ทรงอะไรไปแล้วบ้างเพื่อพวกเขาในแผนแห่งการทรงไถ่อันยิ่งใหญ่นั้น  สิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับมนุษย์ไปแล้วผ่านทางการสิ้นพระชนม์  การถูกฝังไว้  การเป็นขึ้นจากความตาย พระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในปัจจุบัน  และผลประโยชน์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการทรงไถ่ซึ่งมีไว้แล้วกับคริสเตียนทุกคนแล้ว

ของประทานแห่งงานรับใช้:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจยิ่งใหญ่มากขึ้นถึงเรื่องการทรงเรียกและหน้าที่ของของประทานในงานรับใช้ทั้งห้า ตามที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรได้ทรงตั้งไว้ ซึ่งกล่าวไว้ใน  เอเฟซัส 4:11

พระธรรมเอเฟซัส:

วิชานี้เป็นการศึกษาพระธรรมเอเฟซัสและออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ 2 ประเด็นหลักที่กล่าวไว้โดยอัครทูตเปาโล 1. เรื่องหลักข้อเชื่อที่เป็นของคริสเตียน 2. ความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้เชื่อ

ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองตามพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวเมื่อไร อย่างไร และครอบครัวคริสเตียนควรทำอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน สันติสุข และพระพรต่างๆ ของพระเจ้าในครอบครัวได้อย่างไร

จริยธรรมในงานรับใช้:

จุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังถึงความสำคัญของการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตด้วยจริยธรรมและความเที่ยงธรรมที่ถูกต้อง นักศึกษาจะเข้าใจว่าผู้รับใช้คริสเตียนครองตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ และถูกคาดหวังให้ดำเนินชีวิตในมาตรฐานแห่งความเที่ยงธรรมทางด้านศีลธรรมที่สูงกว่าบุคคลอื่นๆ

พันธกิจเด็ก:

 วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนเครื่องมือต่างๆ สำหรับพันธกิจเด็กให้แก่นักศึกษา และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีนิมิตสำหรับการแตะต้องเด็กๆ ในยุคนี้ด้วยข่าวประเสริฐ นักศึกษาจะได้ทราบว่าจะเริ่มต้นและสร้างพันธกิจเด็กที่เกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่นได้อย่างไร

การเตรียมคำเทศนา:

จุดประสงค์ของวิชานี้คือ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการเทศนาและการสอนพระวจนะของพระเจ้า วิชานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาจัดระบบตนเอง ทั้งในส่วนของเนื้อหาและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำเสนอข่าวประเสริฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักข้อเชื่อของพระคริสต์และคริสตจักรของคริสเตียนมากขึ้น

ของประทานแห่งพระวิญญาณ:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการสำแดงของพระวิญญาณ 9 อย่างตามที่มีบันทึกไว้ใน 1 โครินธ์ 12:1-22

วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการศึกษาพระคัมภีร์  และจะใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สันติสุขทางการเงิน:

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงเรื่องการเงิน และจะบริหารการเงินส่วนตัวและการเงินของงานรับใช้ได้อย่างไร วิชานี้จะผสมผสานระหว่างภาคปฏิบัติและหลักการต่างๆ ตามพระคัมภีร์เพื่อจะช่วยนักศึกษาในเรื่องการเงินและบัญชี

วิชาภาคสนาม

เนื่องจากทางศูนย์อบรมฯ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นทั่วประเทศไทย  โดยการให้ความช่วยเหลือ และเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์โดยการฝึกฝนอบรมผู้นำ และผู้รับใช้ของพระเจ้าให้พร้อมทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน และการออกฝึกภาคสนามจริงในงานรับใช้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งจะมีทั้งที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในต่างจังหวัด โดยทางศูนย์อบรมฯ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท

ภาคการศึกษาที่ 4 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพันธกิจ

รายวิชา

BIB3101         ปฐมกาล

Genesis

BIB3102         พงศ์กษัติรย์และพงศาวดาร

                        Kings & Chronicles

BIB3103         สดุดี

                        Psalms

BIB3104         อิสยาห์

                        Isaiah

BIB3201         พระกิตติคุณยอห์น

                        The Gospel of John

BIB3202         โรม

                        Romans

BIB3203         1 และ 2 เธสะโลนิกา

                        1 & 2 Thessalonians

MIN3101        พันธกิจโลก

                        World Missions

MIN3102        วินัยของชีวิตคริสเตียน

                        Disciplines of the Christian Life

MIN3103        ทักษะผู้คน

                        People Skills

MIN3104        พันธกิจของพระเยซู

                        The Ministry of Jesus

MIN3105        ผลของพระวิญญาณ

                         Fruit of the Spirit

MIN3106        ชีวิตในพระวิญญาณ

                        Life in the Spirit

THE3101        ศาสนาเปรียบเทียบ

                        Comparative Religions

THE3102        พระวจนะของพระเจ้า

                        The Word of God

THE3103        คริสตศาสตร์

                        Christology

THE3103        พระเจ้าและทูตสวรรค์

                        God and Angels

หมายเหตุ: รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Note: Courses are subject to change as appropriate.

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษา 14,900 บาท  (ซึ่งเป็นค่าลงทะเบียน 500 บาท และค่าเทอม 14,400 บาท )

สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 แบบ             

1. ชำระทั้งหมด

2. แบ่งชำระรายภาคการศึกษา ภาคละ 4,800 บาท / 3 ครั้ง

3. แบ่งชำระเป็นรายเทอม เทอมละ 1200 บาท / 12 ครั้ง

 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางศูนย์อบรมฯ จึงได้ปรับการสอนเป็นหลักสูตรเรียนจากบ้านผ่าน Zoom

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เราจะเปิดการสอนที่ศูนย์อบรมฯ ตามปกติ สำหรับนักศึกษาที่

สมัครเรียนในหลักสูตรเรียนจากบ้านผ่าน Zoom สามารถเรียนจากที่บ้านได้จนจบหลักสูตร

หลักสูตรการสอน

โดย | ก.ย. 8, 2018