หลักสูตรการสอน

 

หลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความหิวกระหายอยากรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอีก และต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราทราบดีว่านักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ศูนย์อบรมฯ เรมานั้นต่างมีระดับความรู้ในพระคัมภีร์ และการเติบโตในฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ของศูนย์อบรมฯ เรมาจึงได้อธิษฐานเพื่อเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างบรรยากาศและมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับศูนย์อบรมฯ เรมาสหรัฐ

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อก่อร่างนักศึกษาขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าอันเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง และสอนวิธีรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักสูตรที่จะสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งขึ้นในตัวนักศึกษาอีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนวิชาต่างๆ ที่เน้นไปที่การเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในงานรับใช้

หลักสูตรของศูนย์อบรมฯ เรมา ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้ที่ได้รับการทรงเรียกเข้าสู่พันธกิจเต็มเวลา และผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้ปรนนิบัติรับใช้ในพันธกิจช่วยเหลือ นักศึกษาจะได้รับคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากพระวจนะของพระเจ้า และเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์กลายมาเป็นจริงในชีวิตของท่าน และในชีวิตของผู้ที่ท่านปรนนิบัติ ในขณะที่ท่านเรียนรู้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตและงานรับใช้ของท่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์อบรมฯ เรมา ประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา 48 วิชา หรือประมาณ 720 ชั่วโมงของการเรียนการสอน โดยจะสอนในวันอังคาร ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ผู้สมัครเรียนจะต้องอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

รายละเอียดวิชาต่างๆ

ภาคการศึกษาที่ 1

คุณลักษณะของผู้เชื่อ: วิชานี้ออกแบบมาในฐานะที่เป็นวิชาการสร้างสาวกขั้นสูง ซึ่งสอนนักศึกษาถึงความหมายของการเป็นสาวกของพระคริสต์ และท้าทายนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูและติดตามพระองค์อย่างแท้จริง รวมไปถึงจะสร้างสาวกได้อย่างไร

พระคริสต์ผู้ทรงรักษา:  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องของพันธสัญญาในการรักษาโรค ซึ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เรามีพันธสัญญานี้กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะไม่เพียงแค่ได้รับความจริงฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อนำไปใช้กับตนเองเท่านั้น แต่จะสามารถสอนผู้อื่นเกี่ยวกับการรักษาโรคได้ด้วย

พื้นฐานคริสเตียน:  จุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อสอนนักศึกษาถึงความจริงพื้นฐานตามพระคัมภีร์ที่จำเป็นต่อผู้เชื่อทุกคน นักศึกษาจะได้เรียนรู้อีกด้วยว่าจะปรนนิบัติผู้เชื่อใหม่ด้วยความจริงพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างไร

การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1วิชานี้สอนถึงหลักพื้นฐานต่างๆ ของการอธิษฐาน ความสำคัญและคุณค่าของการอธิษฐาน และจะอธิษฐานอย่างเกิดผลได้อย่างไร

การประกาศส่วนตัว:  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เกิดผลต่อการประกาศส่วนตัว วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้แนวทางที่มีแบบแผนเพื่อจะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล

หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ: วิชานี้สอนถึงส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่ต้องมีในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเน้นเป็นพิเศษในการอธิบายว่าเราสามารถช่วยคนของพระเจ้าให้อยู่ในกระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

พื้นฐานความเชื่อ 1 และ 2: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของหลักการต่างๆ ที่ปกครองความเชื่อที่แท้จริงตามพระคัมภีร์ นักศึกษาจะได้ทราบความหมายตามพระคัมภีร์ว่าความเชื่อคืออะไร ความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะปลดปล่อยความเชื่อของเราได้อย่างไร

ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์ : วิชานี้สอนและปูพื้นฐานให้นักศึกษาทราบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไร มนุษย์เป็นวิญญาณ มีความคิดจิตใจ และอาศัยอยู่ในร่างกาย เราจะตระหนักถึงและคุ้นเคยกับวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างไร และความรู้นี้ส่งผลต่อความเติบโตฝ่ายวิญญาณและชีวิตของผู้เชื่ออย่างไร

สำรวจพันธสัญญาเดิม: วิชานี้ทำให้เห็นถึงภาพรวมของปฐมกาลถึงมาลาคี และศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของคนแห่งพันธ-สัญญาของพระเจ้า อิสราเอล ธรรมชาติของพระเจ้า บาปของมนุษย์ และผลต่างๆ ของบาป รวมไปถึงพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแผนแห่งการทรงไถ่ เราสามารถเห็นถึงพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ได้ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิมตั้งแต่ปฐมกาลมา

ความชอบธรรมวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นใน “ตำแหน่ง แห่งความชอบธรรมที่ตนมีกับพระบิดาในสวรรค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะได้รับการสอนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ เราได้รับความชอบธรรมแล้ว และทราบว่าความรู้ในเรื่องตำแหน่งแห่งความชอบธรรมของเราจะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะเข้าหาพระเจ้าที่พระบัลลังก์ได้อย่างไร และมีความมั่นใจได้อย่างไรในชีวิตการอธิษฐานของเรา

สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ: การศึกษาในสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่ผู้เชื่อได้รับแล้วผ่านทางพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังไว้ การเป็นขึ้นจากตาย และการถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ พระเยซูได้ทรงทำให้ซาตานพ่ายแพ้ไปแล้ว และได้ให้ผู้เชื่อเข้าไปสู่ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นของพระเจ้าได้ผ่านทางพระนามของพระองค์

พันธกิจช่วยเหลือ:  วิชานี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเกิดผลของการรับใช้ในพันธกิจช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่ช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการแนะนำนักศึกษาถึงพื้นฐานต่างๆ ในงานด้านเด็ก งานนมัสการ งานวัยรุ่น และการเป็นอาสาสมัครและการทำงานรับใช้ภาคปฏิบัติ

บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นถึงสภาพความเป็นบุคคลและงานรับใช้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ โดยจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสามัคคีธรรมเป็นประจำทุกวันของคริสเตียนทุกคนที่สามารถมีกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

ภาคการศึกษาที่ 2

คริสตจักรท้องถิ่น: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นถึงจุดประสงค์ หน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องของคริสตจักรท้องถิ่นในพันธสัญญาใหม่ตามแผนงานของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร

หลักการผู้นำ 1 และ 2: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาถึงทักษะต่างๆ ทั้งทักษะฝ่ายธรรมชาติและทักษะฝ่ายวิญญาณที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพวกเขาจะสามารถทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาสำเร็จลงได้ในฐานะผู้นำคริสเตียน

การยอมจำนนและสิทธิอำนาจ: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ของการยอมจำนนและสิทธิอำนาจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าการยอมจำนนและสิทธิอำนาจมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการทำให้แผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเขาและงานรับใช้สำเร็จลง

การตีความหมายพระคัมภีร์: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนให้นักศึกษาทราบถึงหลักการตีความหมายและการ “ใช้(แยกแยะ)พระวจนะอย่างถูกต้อง” เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการปกป้องจาก   หลักคำสอนผิดๆ ที่อาจทำลายชีวิตคริสเตียนได้ด้วย

ชีวิตแห่งการสรรเสริญ: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นถึงการสรรเสริญและนมัสการที่แท้จริงใน                   พันธสัญญาใหม่ นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นว่าการสรรเสริญและนมัสการพระบิดาในสวรรค์ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณได้อย่างไร

ความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองที่สมดุลของปัจจัยต่างๆ ในฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ที่แท้จริงในชีวิตของคริสเตียน

ประวัติศาสตร์คริสตจักร: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจพื้นฐานถึงการเริ่มต้นและความก้าวหน้าของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ มีการสอนถึงมุมมองต่างๆ ของการเริ่มต้น ความก้าวหน้า และเพ็นเทคอสต์สมัยใหม่ คาริสเมติก และการเคลื่อนไหวของ “ถ้อยคำแห่งความเชื่อ”

พระคุณและความรักของพระเจ้า:  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อก่อร่างความจริงในเรื่องพระคุณและความรักของพระเจ้าให้แก่นักศึกษา รวมถึงพระคุณนำไปสู่ความรอดอย่างไร และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนและชีวิตงานรับใช้ของเราอย่างไร นักศึกษาจะได้รับการวางรากฐานจากการสอนตามพระคัมภีร์ในเรื่องความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าคืออะไร จะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าได้อย่างไร และจะดำเนินในความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้อย่างไร

คริสตจักรแห่งชัยชนะ: วิชานี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากเรื่องสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่ผู้เชื่อทุกคนได้รับแล้วในพระเยซูคริสต์ วิชานี้เน้นถึงเรื่องการใช้สิทธิอำนาจของคริสเตียนเหนือผีหรือวิญญาณชั่วต่างๆ และอาณาจักรของความมืด และสอนถึงมุมมองตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่อง “สงครามฝ่ายวิยญาณ” และ “พันธกิจแห่งการปลดปล่อย”

การเจิม: จุดประสงค์ของวิชานี้คือ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหน้าที่และบทบาทของการเจิมในพระคัมภีร์ วิชานี้จะสอนถึงความหมายของการเจิม พิเคราะห์การเจิมในพระราชกิจของพระเยซู และกุญแจต่างๆ ที่ทำให้การเจิมทำงาน

หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 2: วิชานี้เป็นวิชาที่ต่อเนื่องจากหลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1 ซึ่งนักศึกษาได้ทราบถึงความจริงที่เป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อพันธกิจแห่งพระกิตติคุณสมบูรณ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้า

สำรวจพันธสัญญาใหม่: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของพันธสัญญาใหม่จากมัทธิวจนถึงวิวรณ์ และรวมไปถึงเบื้องหลังอย่างสั้นๆ ของช่วงเวลาระหว่างมาลาคี (หนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิม) กับมัทธิว (หนังสือเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่)

ชีวิตแห่งเกียรติยศ: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยให้นักศึกษาทราบถึงองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแห่งเกียรติยศตามที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ และมีหลักฐานโดยคุณลักษณะที่เป็นเหมือนพระคริสต์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาความถ่อมใจและการยอมจำนนที่แท้จริงในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ

พันธสัญญาโลหิต: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของพันธสัญญาที่เป็นนิรันดร์และเอาคืนไม่ได้ที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนมีกับพระบิดาในสวรรค์โดยมีพื้นฐานบนพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์  นักศึกษาจะเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีไว้ให้แล้วสำหรับคริสเตียนทุกคนเนื่องจากพันธสัญญานี้ที่มีกับพระเจ้า

ภาคการศึกษาที่ 3

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสร้างนักศึกษาขึ้นบนแนวทางพื้นฐานต่างๆ ในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2วิชานี้เป็นการศึกษาต่อถึงปัจจัยและหลักการต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตการอธิษฐานของผู้เชื่อ ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ผู้เชื่อมีชีวิตการอธิษฐานที่เกิดผล ชีวิตการอธิษฐานที่เกิดผลคือชีวิตการอธิษฐานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ

ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1 และ 2: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนให้นักศึกษาทราบว่าพระเจ้าได้ทรงอะไรไปแล้วบ้างเพื่อพวกเขาในแผนแห่งการทรงไถ่อันยิ่งใหญ่นั้น  สิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับมนุษย์ไปแล้วผ่านทางการสิ้นพระชนม์  การถูกฝังไว้  การเป็นขึ้นจากความตาย พระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในปัจจุบัน  และผลประโยชน์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการทรงไถ่ซึ่งมีไว้แล้วกับคริสเตียนทุกคนแล้ว

ของประทานแห่งงานรับใช้: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจยิ่งใหญ่มากขึ้นถึงเรื่องการทรงเรียกและหน้าที่ของของประทานในงานรับใช้ทั้งห้า ตามที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรได้ทรงตั้งไว้ ซึ่งกล่าวไว้ใน  เอเฟซัส 4:11

พระธรรมเอเฟซัส: วิชานี้เป็นการศึกษาพระธรรมเอเฟซัสและออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ 2 ประเด็นหลักที่กล่าวไว้โดยอัครทูตเปาโล 1. เรื่องหลักข้อเชื่อที่เป็นของคริสเตียน 2. ความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้เชื่อ

ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับมุมมองตามพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวเมื่อไร อย่างไร และครอบครัวคริสเตียนควรทำอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน สันติสุข และพระพรต่างๆ ของพระเจ้าในครอบครัวได้อย่างไร

จริยธรรมในงานรับใช้:  จุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังถึงความสำคัญของการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตด้วยจริยธรรมและความเที่ยงธรรมที่ถูกต้อง นักศึกษาจะเข้าใจว่าผู้รับใช้คริสเตียนครองตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ และถูกคาดหวังให้ดำเนินชีวิตในมาตรฐานแห่งความเที่ยงธรรมทางด้านศีลธรรมที่สูงกว่าบุคคลอื่นๆ

พันธกิจเด็ก:  วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนเครื่องมือต่างๆ สำหรับพันธกิจเด็กให้แก่นักศึกษา และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีนิมิตสำหรับการแตะต้องเด็กๆ ในยุคนี้ด้วยข่าวประเสริฐ นักศึกษาจะได้ทราบว่าจะเริ่มต้นและสร้างพันธกิจเด็กที่เกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่นได้อย่างไร

การเตรียมคำเทศนา: จุดประสงค์ของวิชานี้คือ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ของการเทศนาและการสอนพระวจนะของพระเจ้า วิชานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาจัดระบบตนเอง ทั้งในส่วนของเนื้อหาและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำเสนอข่าวประเสริฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักข้อเชื่อของพระคริสต์และคริสตจักรของคริสเตียนมากขึ้น

ของประทานแห่งพระวิญญาณ: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการสำแดงของพระวิญญาณ 9 อย่างตามที่มีบันทึกไว้ใน 1 โครินธ์ 12:1-22

วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการศึกษาพระคัมภีร์  และจะใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

สันติสุขทางการเงิน: วิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงเรื่องการเงิน และจะบริหารการเงินส่วนตัวและการเงินของงานรับใช้ได้อย่างไร วิชานี้จะผสมผสานระหว่างภาคปฏิบัติและหลักการต่างๆ ตามพระคัมภีร์เพื่อจะช่วยนักศึกษาในเรื่องการเงินและบัญชี

วิชาภาคสนาม เนื่องจากทางศูนย์อบรมฯ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นทั่วประเทศไทย  โดยการให้ความช่วยเหลือ และเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์โดยการฝึกฝนอบรมผู้นำ และผู้รับใช้ของพระเจ้าให้พร้อมทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน และการออกฝึกภาคสนามจริงในงานรับใช้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งจะมีทั้งที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในต่างจังหวัด โดยทางศูนย์อบรมฯ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษา 14,900 บาท  (ซึ่งเป็นค่าลงทะเบียน 500 บาท และค่าเทอม 14,400 บาท )

สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 แบบ             

1. ชำระทั้งหมด

2. แบ่งชำระรายภาคการศึกษา ภาคละ 4,800 บาท / 3 ครั้ง 

3. แบ่งชำระเป็นรายเทอม เทอมละ 1200 บาท / 12 ครั้ง 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางศูนย์อบรมฯ จึงได้ปรับการสอนเป็นหลักสูตรเรียนจากบ้านผ่าน Zoom

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เราจะเปิดการสอนที่ศูนย์อบรมฯ ตามปกติ สำหรับนักศึกษาที่

สมัครเรียนในหลักสูตรเรียนจากบ้านผ่าน Zoom สามารถเรียนจากที่บ้านได้จนจบหลักสูตร