หลักสูตรการสอน

ปี 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา
 1. THE101 ความชอบธรรม
 2. BBL101 หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ 1
 3. BBL102 สำรวจพันธสัญญาเดิม
 4. THE102 พื้นฐานความเชื่อ 1
 5. THE103 พื้นฐานความเชื่อ 2
 6. THE104 ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์
 7. THE105 สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
 8. THE106 พระคริสต์ผู้ทรงรักษา
 9. MIN101 การประกาศส่วนตัว 
 10. THE107 พระวจนะของพระเจ้า
 11. THE108 พื้นฐานชีวิตคริสเตียน 
 12. THE109 การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1
 13. SPG101  วินัยแห่งชีวิตคริสเตียน
 14. THE110 คุณลักษณะของผู้เชื่อ

ปี 1
ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา
 1. MIN202 พันธกิจช่วยเหลือ
 2. PRM201 เตรียมคำเทศนา 
 3. THE211 พระลักษณะของพระเจ้า
 4. THE212 คริสตจักรท้องถิ่น
 5. THE213 ยุคสุดท้าย 1
 6. THE214 พระคุณของพระเจ้า
 7. BBL203 การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์
 8. THE215 คริสตจักรแห่งชัยชนะ
 9. HIS201 ประวัติศาสตร์คริสตจักร
 10. THE216 ความรักของพระเจ้า
 11. THE217 การเจิม
 12. BBL204 การตีความหมายพระคัมภีร์ 
 13. PRM202 เทศนา 1
 14. PRM203 ภาคสนาม 

ปี 2
ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา
 1. BBL305 สำรวจพันธสัญญาใหม่ 
 2. THE318 ชีวิตแห่งเกียรติยศ
 3. THE319 พันธสัญญาโลหิต
 4. FIN301 ความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์
 5. THE320 ชีวิตแห่งการสรรเสริญ
 6. THE321 พระวิญญาณบริสุทธิ์
 7. BBL306 พระธรรมกิจการ
 8. THE322 พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ
 9. THE323 การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2
 10. THE324 ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1
 11. SPG302 หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ
 12. PRM304 เทศนา 2
 13. THE325 ของประทานงานรับใช้
 14. PRM510 Ministry Symposium 

  ปี 2
  ภาคการศึกษาที่ 2

  รายวิชา
  1. THE426  ความจริงแห่งการทรงไถ่ 2 
  2. THE427 ยุคสุดท้าย 2
  3. THE428 ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  4. MIN403 ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน
  5. MIS401 พันธกิจโลก
  6. LED401 หลักการผู้นำ 1
  7. BBL407 พระธรรมเอเฟซัส
  8. BBL408 พระธรรมสุภาษิต
  9. PRM406 จริยธรรมในงานรับใช้
  10. MIN404 พันธกิจเด็ก
  11. BBL409 พระกิตติคุณยอห์น
  12. PRM407 เทศนา 3
  13. PRM408 ภาคสนาม
  14. PRM511 Ministry Symposium  

   หลักสูตรปริญญาตรี

   สาขาพันธกิจ

   รายวิชา

   BIB3101         ปฐมกาล

   BIB3102         พงศ์กษัติรย์และพงศาวดาร

   BIB3103         สดุดี

   BIB3104         อิสยาห์

   BIB3201         พระกิตติคุณยอห์น

   BIB3202         โรม

   BIB3203         1 และ 2 เธสะโลนิกา

   MIN3101        พันธกิจโลก

   MIN3102        วินัยของชีวิตคริสเตียน

   MIN3103        ทักษะผู้คน

   MIN3104        พันธกิจของพระเยซู

   MIN3105        ผลของพระวิญญาณ

   MIN3106        ชีวิตในพระวิญญาณ

   THE3101        ศาสนาเปรียบเทียบ

   THE3102        พระวจนะของพระเจ้า

   THE3103        คริสตศาสตร์

   THE3103        พระเจ้าและทูตสวรรค์

   หมายเหตุ: รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม