วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคริสตจักร

 

เพื่อยกชูพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์

เพื่อนำคนที่ยังหลงหายให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า

เพื่อสร้างสาวกที่เข้มแข็ง

 ฝึกฝนอบรมและเตรียมผู้รับใช้แห่งความเป็นเลิศให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในยุคสุดท้าย