[1157] พระมหาบัญชาสุดท้ายของพระเยซูคริสต์

ศจ. คริสโตเฟอร์ อาลาม
: 19 มิ.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม