[1079] การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์
ตอนที่ 1 พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้ชีวิต ความสว่าง และชัยชนะ


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 13 ธ.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1081] การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์
ตอนที่ 2 การได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 27 ธ.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม