ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์

คุณสามารถเลือกฟังหรือดาวน์โหลดคำเทศนาจากเมนู “คำเทศนา”
โดยการเลือกคำเทศนาที่คุณต้องการจะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ,
โปรดคลิกปุ่ม “PDF” หรือฟังคำเทศนาตอนนี้คลิก “MP3”

[778] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 1 : รู้จักกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณ

Lesson 1 : Getting To Know Your Heavenly Father

18 Jan 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[779] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 2 : คุณบังเกิดใหม่แล้ว

Lesson 2 : You Are Born Again

1 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[780] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 3 : ชีวิตใหม่นี้

Lesson 3 : This New Life

8 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[782] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 4 : คิดเหมือนพระเจ้า

Lesson 4 : Thinking Like God

22 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[785] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 5 : ผู้ช่วยที่เหนือธรรมชาติของท่าน และการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

Lesson 5 :Your Supernatural Helper- The Baptism Of The Holy Spirit

8 Mar 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 6 : ฉันเป็นคริสเตียน – ความสำคัญของการบัพติศมาในน้ำ

Lesson 6 : I am a Christian – The Importance Of Water Baptism

19 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[791] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 7 : ท่านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 1

Lesson 7 : You are righteous Pt.1

19 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[792] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 7 : ท่านชอบธรรมแล้ว ตอนที่ 2

Lesson 7 : You are righteous Pt.2

26 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[793] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 8 : พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน

Lesson 8 : God answers prayer

3 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[795] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 9 : ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้า

Lesson 9 : The power of god’s world

17 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[797] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 10 : ความสำคัญของการสามัคคีธรรมและคริสตจักรท้องถิ่น

Lesson 10 : The importance of fellowship and the local church

31 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[798] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 11 : ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ

Lesson 11 : Living by faith

7 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[799] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 12 : เผยแพร่ข่าวประเสริฐ แบ่งปันข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์กับผู้อื่น

Lesson 12 : Spreading The Good News : Sharing The Good News of Jesus with Others

14 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[800] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 13 : ความรัก คือหนทางสู่ชัยชนะ

Lesson 13 : Love-The Way to Victory

21 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[801] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 14 : การให้อภัย

Lesson 14 : Forgiveness

28 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF

[802] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

บทที่ 15 : แผนงานของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง

Lesson 15 : God’s Plan For Prosperity

5 July 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF