[959] แตะต้องประเทศไทย
ตอนที่ 1 โดยฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 5 ส.ค. 2018

I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[961] แตะต้องประเทศไทย
ตอนที่ 2 โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 19 ส.ค. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[962] แตะต้องประเทศไทย
ตอนที่ 3 โดยฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐาน

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 26 ส.ค. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 2 ก.ย. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ