[925] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 1 พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[926] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 2 พระเจ้าทรงกลายมาเป็นมนุษย์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[927] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 3 ของขวัญแห่งพระคุณ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[928] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 4 พระเยซูทรงเปิดเผยความจริง

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ