[1021] อวยพรประเทศไทย
ตอนที่ 1: โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ต.ค 2019
I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1022] อวยพรประเทศไทย
ตอนที่ 2.1: โดยการวางมือให้คนเจ็บป่วย

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 ต.ค 2019
I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม