ทีมเจ้าหน้าที่

ศาสนาจารย์ คีธ และ ชารอน ฮิกกินบะธัม

ผู้อำนวยการเรมาประเทศไทย
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ

ศาสนาจารย์ แกรี่ ฮอสแมน

คณบดีศูนย์อบรมฯ

ศาสนาจารย์ ศรัญญา ฮอสแมน

พันธกิจกลุ่มแคร์

ศาสนาจารย์ ชมพูนุท จุ่นเจริญ

ผู้นำแผนกเด็ก / ผู้จัดการสำนักงาน

คุณ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ / ผู้แปล
ผู้นำกลุ่มวัยรุ่น

คุณ โยทะกา โสภาบุตร

เลขาฯ คริสตจักร

คุณ ยุวนาฎ ภู่ตระกูล

เลขาฯ คริสตจักร / ผู้แปล

คุณ ลาภิสรา มากแก้ว

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ

คุณ พัทราพิตร ฤกษ์ดิกุล

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ

คุณ สุธาสินี คุ้มทอง

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ

คุณ ฤทัย คำหอม

ผู้จัดการร้านหนังสือ และ เลขาคริสตจักร

คุณ แอนนิต้า ไพศาลภิวัฒน์

เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ ภาษาพม่า