คุณสมบัติ

คุณสมบัติในการเข้าเรียน

  1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  2. เป็นคริสเตียนอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีใบรับรองจากศิษยาภิบาล