วัตถุประสงค์ของศูนย์

ในหนังสือ มัทธิว 9:37  ได้กล่าวไว้ว่า ”แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า‘ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้น มีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่’เราเชื่อว่าคำที่พระเยซูทรงกล่าวไว้เกือบ 2000 ปีมาแล้วนั้น ยังคงเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้  ภารกิจของศูนย์อบรมฯ คือ การกระทำตามคำของพระเยซู เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเกี่ยว  ในการที่ผลผลิตจะถูกเก็บเกี่ยวเข้ามาได้นั้น แต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและถูกฝึกฝน  เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในงานอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล

จุดประสงค์ของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย คือ เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จโดยการสอนด้วยหลักสูตรที่มีความสมดุลและมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ ซึ่งนักศึกษาจะเรียนรู้ที่จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาบริสุทธ์ได้อย่างไร  ศูนย์อบรมเรมาฯ ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักการ สองประการ คือ พระวจนะของพระเจ้า และการเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่ศูนย์อบรมเรมาฯ เราได้ฝึกอบรมทั้งชายและหญิงในพระวจนะของพระเจ้าและในพระวิญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพในงานรับใช้ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้ทำ จุดประสงค์ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย คือ การเพิ่มขีดความสามารถในจิตวิญญาณของคนงานที่จะถูกส่งไปยังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวนั้น โดยการที่เราได้ทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณได้เป็นในแบบที่พระเจ้าทรงได้เรียกให้คุณเป็น และให้คุณได้พบตำแหน่งที่พระเจ้าทรงจัดตั้งคุณไว้ในพระกายของพระคริสต์