ตารางเรียน 2020-2021

เทอม 1

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เตรียมคำเทศนา ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 10 – 13 พ.ย
2. พระธรรมเอเฟซัส ศจ. โรเจอร์ คิงส์ 16 – 18 พ.ย.
3. การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์ ศจ.ชมพูนุท จุ่นเจริญ 24 – 27 พ.ย.
4. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2  ศจ. แกรี่ คราวล์ 1 – 4 ธ.ค.

เทอม 2

วิชา ผู้สอน วันที่
1. การแนะนำการให้คำปรึกษาตามพระคัมภีร์ อ. โยทะกา โสภาบุตร 7 – 9 ธ.ค.
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1 อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 15 – 18 ธ.ค.
3. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศจ. เฮเลน วอลทัน 5 – 8 ม.ค.
หยุด 21 – 24 ก.ค.

เทอม 3

วิชา ผู้สอน วันที่
1. พันธกิจเด็ก ศจ.ชมพูนุท จุ่นเจริญ 19 – 22 ม.ค.
2. สันติสุขทางการเงิน ศจ. เมอร์วิน และ ศจ. เฮเลน วอลทัน 26 – 29 ม.ค.
3. เทศนา 1  ศจ.ชมพูนุท จุ่นเจริญ 2 – 5 ก.พ.
4. ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 9 – 12 ก.พ.

เทอม 4

วิชา ผู้สอน วันที่
1. ภาคสนาม ศจ.ชมพูนุท จุ่นเจริญ 16 – 19 ก.พ.
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 2  อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 23 – 26 ก.พ.
3. จริยธรรมในงานรับใช้ ศจ. เมอร์วิน วอลทัน 2 – 5 มี.ค.
4. พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ ศจ. โรเจอร์ คิงส์ 8 – 11 มี.ค.