ตารางเรียน 2019-2020

เทอม 1

วิชา ผู้สอน วันที่
1. บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ศจ.เดวิด เชอร์ริล 4 – 8 พ.ย.
2. ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์ ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 11 – 15 พ.ย.
3. พันธกิจช่วยเหลือ ครู ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 18 – 22 พ.ย.
4. ความชอบธรรม ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 25 – 29 พ.ย.

เทอม 2

วิชา ผู้สอน วันที่
1. การประกาศส่วนตัว ศจ. ศรัญญา ฮอสแมน 2 – 6 ธ.ค.
2. เทศนา 2 ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 9 – 13 ธ.ค.
3. พื้นฐานความเชื่อ 1 ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 16 –  20 ธ ค.
4. คุณลักษณะของผู้เชื่อ ครู โยทะกา โสภาบุตร 6 –  10 ม.ค.

เทอม 3

วิชา ผู้สอน วันที่
1. หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล 13 – 17 ม.ค.
2. อธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1 ครู ยุวนาถ ภู่ตระกูล 20 –  24 ม.ค.
3. จริยธรรมในงานรับใช้ ศจ. จอห์น แมคเคนนี่ 27 –  31 ม.ค.
4. พื้นฐานความเชื่อ 2 ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 3 – 7 ก.พ.

เทอม 4

วิชา ผู้สอน วันที่
1. สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ ครู ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 10 – 14 ก.พ.
2. สำรวจพันธสัญญาเดิม ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 17 –  21 ก.พ.
3. พระคริสต์ผู้ทรงรักษา ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 24  –  28 ก.พ.