ตารางเรียน 2021

เทอม 1

วิชา ผู้สอน วันที่
1. พื้นฐานความเชื่อ1 ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 18 – 21 พ.ค. 2021
2. อธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1 ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 25 – 28 พ.ค. 2021
3. พื้นฐานชีวิตคริสเตียน อ. โยทะกา โสภาบุตร 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2021
4. ธรรมชาติสามส่วนของมนุษย์ ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 8 – 11 มิ.ย. 2021

เทอม 2

วิชา ผู้สอน วันที่
1. การประกาศส่วนตัว อ. โยทะกา โสภาบุตร 15 – 18 มิ.ย. 2021
2. พันธกิจช่วยเหลือ ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 22 – 25 มิ.ย. 2021
3. สิทธิอำนาจผู้เชื่อ อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2021
4. หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 6 – 9 ก.ค. 2021

เทอม 3

วิชา ผู้สอน วันที่
1. ความชอบธรรม อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 13 – 16 ก.ค. 2021
2. สำรวจพันธสัญญาเดิม ศจ. เมอร์วิน วอลทัน 20 – 23 ก.ค. 2021
3. เทศนา 2 อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 27 – 30 ก.พ. 2021
4. บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ศจ. มาร์วิน โยเดอร์ 3 – 6 ส.ค. 2021

เทอม 4

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เตรียมภาคสนาม 10 – 13 ส.ค. 2021
2. ภาคสนาม   17 – 20 ส.ค. 2021
3. คุณลักษณะของผู้เชื่อ อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 24 – 27 ส.ค. 2021
4. พระคริสต์ผู้ทรงรักษา ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 2021
5. พื้นฐานความเชื่อ 2 ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 7 – 10 ก.ย. 2021