ตารางเรียน 2019-2020

เทอม 1

วิชา ผู้สอน วันที่
1. หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์ ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 1 – 5 มิ.ย.
2. การเจิม ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 8 – 12 มิ.ย.
3. สำรวจพันธสัญญาใหม่ อาจารย์ โยทะกา โสภาบุตร 15 – 19 มิ.ย.
4. หลักการผู้นำ 1 ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 22 – 26 มิ.ย.

เทอม 2

วิชา ผู้สอน วันที่
1. ความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ ครูศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล 20 มิ.ย. – 3 ก.ค.
2. ชีวิตแห่งเกียรติยศ อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 7 – 10 ก.ค.
3. ชีวิตแห่งการสรรเสริญ ครูศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล 14 – 17 ก.ค.
หยุด 21 – 24 ก.ค.

เทอม 3

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เทศนา 3 ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 29 – 31 ก.ค.
2. ยุคสุดท้าย ครู ยุวนาถ ภู่ตระกูล 4 – 7 ส.ค.
3. พระคุณและความรักของพระเจ้า อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 11 – 14 ส.ค.