วิธีการสมัคร

การสมัครเรียน

ท่านสามารถเลือกสมัครเรียนที่ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยได้จากสองช่วงเวลาดังนี้

OPTION I

สมัครเพื่อเริ่มเรียนกลางเดือนพฤษภาคม ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ มายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน

OPTION II

สมัครเพื่อเริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ มายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน

ขั้นตอนการสมัคร :

  1. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ 1) ใบสมัคร 2) ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
  2. อ่านคำแนะนำต่างๆ บนหน้าแรกของใบสมัคร
  3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร โดยทางไปรษณีย์ หรือมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์อบรมฯ
  4. นำใบรับรองจากศิษยาภิบาลไปให้ศิษยาภิบาลของท่านกรอกรายละเอียด และส่งไปรษณีย์กลับมายังศูนย์อบรมฯ โดยตรง

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) :

  1. รูปถ่ายขนาด 1x 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  5. สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ส่งใบสมัครของท่านกลับมาที่ :
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

เมื่อได้รับใบสมัครของท่านพร้อมกับใบรับรองต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ศูนย์อบรมฯ จะเริ่มพิจารณาใบสมัครของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนที่
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย กรุณาติดต่อ :

โทรศัพท์:
เบอร์ศูนย์อบรมเรมาประเทศไทย 02-265-2061-3
E-mail us at : Rhema Thailand

Download เอกสารการสมัครเข้าเรียน :