พระมหาบัญชาสุดท้ายของพระเยซูคริสต์

พระมหาบัญชาสุดท้ายของพระเยซูคริสต์

[1157] พระมหาบัญชาสุดท้ายของพระเยซูคริสต์

ศจ. คริสโตเฟอร์ อาลาม
: 19 มิ.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ในการทรงสถิตของพระองค์

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน ในการทรงสถิตของพระองค์

[1156] ยินดีต้อนรับกลับบ้าน : ในการทรงสถิตของพระองค์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 12 มิ.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

การชำระให้บริสุทธิ์

การชำระให้บริสุทธิ์

[1155] การชำระให้บริสุทธิ์ ตอนที่ 1: บัพติศมาด้วยไฟคืออะไร?
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 5 มิ.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1158] การชำระให้บริสุทธิ์ ตอนที่ 2: ความสำคัญของการชำระให้บริสุทธิ์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 26 มิ.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1159] การชำระให้บริสุทธิ์ ตอนที่ 3: คนใหม่

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ก.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1160] การชำระให้บริสุทธิ์ ตอนที่ 4: การชำระให้บริสุทธิ์หมดจด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ก.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1161] การชำระให้บริสุทธิ์ ตอนที่ 5: ไร้ที่ติต่อพระพักตร์พระเยซู

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ก.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม