[1133] ความรักที่ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1: เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักท่าน
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 2 ม.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1134] ความรักที่ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 : เรารักพระเจ้า

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 9 ม.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1135] ความรักที่ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3 : รักตนเองตามพระคัมภีร์

อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 16 ม.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1136] ความรักที่ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 4 : มอบความรักให้ผู้อื่น

อาจารย์ ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 23 ม.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม