เรื่องราวของวันคริสต์มาส

เรื่องราวของวันคริสต์มาส

[925] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 1 พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารี

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[926] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 2 พระเจ้าทรงกลายมาเป็นมนุษย์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[927] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 3 ของขวัญแห่งพระคุณ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[928] เรื่องราวของวันคริสต์มาส

ตอนที่ 4 พระเยซูทรงเปิดเผยความจริง

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ธ.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

เตรียมลูกๆ ของท่านให้พร้อม สำหรับอนาคต

เตรียมลูกๆ ของท่านให้พร้อม สำหรับอนาคต

[924] เตรียมลูกๆ ของท่านให้พร้อม สำหรับอนาคต

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ธ.ค. 201

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ