พระเจ้าทรงจัดเตรียม ตอนที่ 6 : ความเจริญรุ่งเรืองตามแผนงานของพระเจ้าเพื่อท่าน

พระเจ้าทรงจัดเตรียม ตอนที่ 5 : ของประทานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ; พระสัญญาจากพระบิดาเจ้า