หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
หน้าหลักศูนย์อบรมฯ    วัตถุประสงค์    หลักสูตร    ภาคสนาม    ตารางเรียน    คุณสมบัติ    วิธีการสมัคร    สถานที่ตั้ง
    วัตถุประสงค์ของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
  1. ในหนังสือ มัทธิว 9:37 ได้กล่าวไว้ว่า ”แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ‘ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้น มีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่’ ”เราเชื่อว่าคำที่พระเยซูทรงกล่าวไว้ เกือบ 2000 ปีมาแล้วนั้น ยัง เป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้ ภารกิจของศูนย์อบรมฯ คือ การกระทำตามคำของพระเยซู เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ในการที่ผลผลิตจะถูกเก็บเกี่ยวเข้ามาได้นั้น แต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝน เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สำเร็จลง
2. ที่ศูนย์อบรมฯ เรามีจุดประสงค์ที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จลงโดยการสอนด้วยหลักสูตร ที่มีความสมดุลและมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ เพื่อที่นักศึกษาจะรู้ถึงวิธีการนำหลักการ ในพระวจนะของพระเจ้า มาประยุกต์ปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนตัวและในงานรับใช้ และเรียนรู้ ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศูนย์อบรมฯ นั้นได้ตั้งขึ้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการสองประการคือ พระวจนะของพระเจ้า และการเรียนรู้ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ศูนย์อบรมฯ เราได้ฝึกฝนทั้งชายและหญิงในพระวจนะของพระเจ้าและในพระวิญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพในงานรับใช้ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้ทำ