หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
     
 
       
  ภาคสนามของนักศึกษา ที่คริสตจักรชัยชนะ    
 
   
ยอห์น 9:37-38
“แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คน งานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอน พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมา เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

1โครินธ์ 3:9
“เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์” ทางศูนย์อบรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมคนงานให้พร้อม ในการร่วมกันเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ จึงได้จัดให้มีโครงการภาคสนามเพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา ได้นำความรู้และหลักการตามพระคัมภีร์ที่ได้ศึกษาจากศูนย์อบรมฯ ออกไปปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะพัฒนาตนเองให้มีความกล้าหาญและภาระใจ ที่จะประกาศข่าวประเสริฐเลี้ยงดู และสร้างสาวกให้เข้มแข็งขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝึกความเป็นผู้นำด้วยการเชื่อฟัง เคารพ และการให้เกียรติผู้นำโครงการภาคสนาม อาทิเช่นการเดินทางทำพันธกิจต่างจังหวัดเต็มรูปแบบ  ร่วม กับคริสตจักรท้องถิ่นในต่างจังหวัด  ฝึกประกาศข่าวประเสริฐ   เป็นพยาน  ติดตามผล  สอนพระคัมภีร์  และจัดงานประกาศ ข่าวประเสริฐร่วมกับคริสตจักรในกรุงเทพฯ  และบ้านพักคน
ชราบางแค ฯลฯ