หน้าหลัก
นำความหวัง การรักษา และความช่วยเหลือไปยังโลกที่กำลังบาดเจ็บ
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
     
 
 
  ตารางกิจกรรม
   
 
กำหนดการประชุมของคริสตจักรวันอาทิตย์
   

08.00-09.50       ชั้นเรียนภาคเช้า: ชั้นเรียนพันธกิจซึมซับ (ภาษาอังกฤษ) สถานที่ ชั้น 1
ชั้นเรียนก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์, ชั้นเรียนการสร้างสาวก, ชั้นเรียนการเตรียมรับใช้, ชั้นเรียนการนำฝ่ายวิญญาณ
09.15-09.45       อธิษฐานยามเช้า  ชั้น 1
09.30-09.50       ห้องต้อนรับ ภาษาอังกฤษ ชั้น 1
ห้องต้อนรับ ภาษาไทย ชั้น 2
10.00-12.00       พิธีประชุมหลัก ชั้น 2
12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00       ชั้นเรียนภาคบ่าย: ชั้นเรียนพันธกิจซึมซับ (ภาษาไทย)
สถานที่ ชั้น 1
ชั้นเรียนก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ ชั้น 1

ชั้นเรียนการสร้างสาวก  ชั้น 1