หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
   
      
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
หน้าหลักศูนย์อบรมฯ    วัตถุประสงค์   หลักสูตร   ภาคสนาม   ตารางเรียน   คุณสมบัติ   วิธีการสมัคร   สถานที่ตั้ง
  คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 
   1.   อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
   2.   เป็นคริสเตียนอย่างน้อย 1 ปี
   3.   มีใบรับรองจากศิษยาภิบาล
   4.   มีใบรับรองจากผู้ใกล้ชิด
   5.   หากผู้สมัครสมรสแล้ว กรุณาแนบสำเนาทะเบียนสมรส