หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
   
      
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์   หลักสูตร  ตารางเรียน   คุณสมบัติ   วิธีการสมัคร   สถานที่ตั้ง
  คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 
   1.   อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
   2.   เป็นคริสเตียนอย่างน้อย 1 ปี
   3.   มีใบรับรองจากศิษยาภิบาล
   4.   มีใบรับรองจากผู้ใกล้ชิด
   5.   หากผู้สมัครสมรสแล้ว กรุณาแนบสำเนาทะเบียนสมรส