หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
หน้าหลักศูนย์อบรมฯ    วัตถุประสงค์    หลักสูตร    ภาคสนาม    ตารางเรียน    คุณสมบัติ    วิธีการสมัคร    สถานที่ตั้ง
   หลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
   
      หลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับ
ผู้ที่มีความหิวกระหายอยากรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอีก และต้องการจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ  เราทราบดีว่านักศึกษาทุกคนที่มา
ที่ศูนย์อบรมฯ เรมานั้น ต่างมีระดับความรู้ในพระคัมภีร์ และการเติบโตในฝ่ายวิญญาณ
ที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ของศูนย์อบรมฯ เรมาจึงได้เตรียมหลักสูตรการเรียนการสอน
ทั้งสำหรับนักศึกษาปีที่หนึ่งและปีที่สอง

หลักสูตรการสอนปีที่หนึ่งนั้นได้มีไว้เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในพระวจนะของพระเจ้า
ให้กับนักศึกษา   และสอนว่านักศึกษาจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้อย่างไร
หลักสูตรการสอนปีที่สองนั้นได้ถูกเสริมสร้างขึ้นบนพื้นฐานตามพระคัมภีร์ที่มั่นคง
ซึ่งนักศึกษาได้รับไปในปีที่หนึ่ง   วิชาที่สอนนั้นจะมุ่งเน้นไปในด้านการเตรียมให้
นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่งานรับใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ และเฉพาะผู้ที่สำเร็จ
จากปีที่หนึ่งแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าศึกษาต่อในปีที่สองได้

    ณ ขณะนี้นักศึกษาอาจยังสัมผัสไม่ได้ถึงการทรงเรียกให้เทศนาหรือสั่งสอน
แต่อาจมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัว  และเพื่อช่วยเหลือการทำงานในคริสตจักร-
ท้องถิ่นของตน ฉะนั้นหลักสูตรการสอนของศูนย์อบรมฯ เรมาจึงได้ออกแบบมา
สำหรับบุคคลเหล่านี้ เช่นเดียวกัน

    การศึกษาที่ศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยทั้งสิ้นแปดเทอม
ในหนึ่งปีการศึกษาแต่ละเทอมมีสี่สัปดาห์ โดยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมและเสร็จสิ้น
ในเดือนเมษายนแต่ละปีการศึกษาจะมีอย่างน้อย 24 วิชา หรือ 480 ชั่วโมงเรียน
โดย เรียนในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:15 น. ถึง 12:30 น.
และทุกวิชา สอน เป็นภาษาไทยและอังกฤษ