หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
 
  การสมัครเรียน
   
   

ท่านสามารถเลือกสมัครเรียนที่ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยได้จากสองช่วงเวลาดังนี้

1. สมัครเพื่อเริ่มเรียนกลางเดือนพฤษภาคม ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ มายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน
2. สมัครเพื่อเริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ มายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน

ขั้นตอนการสมัคร :
1. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ 1) ใบสมัคร 2) ใบรับรองจากศิษยาภิบาล และ 3) ใบรับรองผู้ใกล้ชิด 
2. อ่านคำแนะนำต่างๆ บนหน้าแรกของใบสมัคร 
3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งกลับมาพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร โดยทางไปรษณีย์ หรือมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์อบรมฯ 
4. นำใบรับรองจากศิษยาภิบาลไปให้ศิษยาภิบาลของท่านกรอกรายละเอียด และส่งไปรษณีย์กลับมายังศูนย์อบรมฯ โดยตรง
5. นำใบรับรองจากผู้ใกล้ชิดไปให้บุคคลที่จะรับรองท่าน (ซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัวหรือญาติ) กรอกรายละเอียดและส่งไปรษณีย์กลับมายังศูนย์อบรมฯ โดยตรง


เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)
1. รูปถ่ายขนาด 1x 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. สำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ


ส่งใบสมัครของท่านกลับมาที่ :
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

เมื่อได้รับใบสมัครของท่านพร้อมกับใบรับรองต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์อบรมฯ จะเริ่มพิจารณาใบสมัครของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนที่
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย กรุณาติดต่อ :
โทรศัพท์: 0-2295-2061-3
โทรสาร: 0-2295-2064
Email :
Rhema Thailand

Download เอกสารการสมัครเข้าเรียน
ใบสมัครเข้าศึกษา
ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
ใบรับรองจากผู้ใกล้ชิด