หน้าหลัก ผูกพันธ์ใจเราไว้ด้วยกัน
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่า   สายใยศิษย์เก่า    สมัครสมาชิกศิษย์เก่า
    ตารางสอน   ข่าวสารศิษย์เก่า    คำพยานศิษย์เก่า
 
   คำพยานศิษย์เก่า
   
   
 

น.ส. สุภาวรัตน์ หวังศิริจิตร
นักศึกษาภาคเรียนที่2
ปีการศึกษา 2011

   
   
ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนมา 16 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้จักกับเรมาฯ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไม่ประสบความสำเร็จ
ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยกำลังความคิดของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่างานทุกอย่างที่เป็นงานรับใช้ พระเจ้าจะพอพระทัยในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้าทุ่มเทรับใช้พระเจ้าอย่างหนักโดยปราศจากความเข้าใจและไม่เคยแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความล้มเหลวเป็น เพราะอดีตที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผู้คน ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถมองตัวเองอย่างเห็นคุณค่าได้ จนข้าพเจ้าได้มาเจอเพื่อนที่เคยอยู่คริสตจักรเดียวกัน เคยทำงานร่วมกัน ซึ่งตอนนั้นเค้าเป็นนักศึกษาที่เรมาฯ และได้ร่วมรับใช้กับคริสตจักรเรมาฯ เมื่อได้มาเจอเค้าได้คุยกันและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและหนุนใจกัน ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเขาจากที่เคยเห็นเขาเป็นคนซีเรียสกลายเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดี มีถ้อยคำหนุนใจ และเขาได้อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าในเอเฟซัส1 ข้าพเจ้าได้รู้จักกับเรมาฯ มากขึ้นรู้จักกับพี่น้องที่เรมาฯมากขึ้น แต่ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนพระคัมภีร์เป็นเรื่องของผู้นำ ข้าพเจ้าเป็นได้แค่ผู้ตามที่ดีหน้าที่ของข้าพเจ้าแค่ติดตามผู้นำก็พอแล้ว จนเมื่อข้าพเจ้าได้มาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า ”ประตูแห่งความเชื่อ” เมื่อข้าพเจ้าอ่านจบข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรรู้แต่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้ เหมือนมันมีความสว่างเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าคิดทบทวนว่าในหนังสือคริสเตียนต่างๆที่ข้าพเจ้ามีทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสว่างได้หรือไม่ หนังสือคริสเตียนบางเล่มก็ยังสอนให้ข้าพเจ้าออกไปสู้รบกับมารอยู่เลย ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะเรียนพระคัมภีร์ที่เรมาฯ เมื่อได้มาเรียนที่เรมาฯ ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยสำแดง
มากยิ่งขึ้น เรื่องการทรงไถ่ และเราเป็นใครในพระคริสต์เป็นชีวิตที่ได้รับชัยชนะเป็นชีวิตที่ลอยอยู่เหนือปัญหา ข้าพเจ้าเรียนรู้จักการทรงนำของพระเจ้า ความเชื่อ และความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าเรียนรู้จักถ้อยคำของพระเจ้า ถ้อยคำแห่งความเชื่อ และเคล็ดลับที่ข้าพเจ้าจะเผชิญต่อปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่ตลอดของการเป็นคริสเตียนมาข้าพเจ้าไม่เคยรู้ เป็นมากกว่าความรู้ในสมอง ได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าว่าแม้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าพระองค์ก็ยังคงรักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าของตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงแผนงานของพระเจ้าในชีวิต ข้าพเจ้าก็มุ่งไปทางนั้น เมื่อข้าพเจ้าลงมือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็มีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบในชีวิตผู้คนไม่เข้าใจข้าพเจ้า บางคนพยายามให้ข้าพเจ้าเลิกเรียนพระคัมภีร์ที่เรมาฯ บางคนบอกว่าเรมาฯ สอนเรื่องความเชื่อมากเกินไปแต่ไม่สอนให้คนรับใช้ ข้าพเจ้าผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้พระวจนะผุดขึ้นมาในใจและพิสูจน์การรับใช้ด้วยความถ่อมใจและยืนยันที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การตอบสนองของข้าพเจ้านั้นจะเป็นแค่เพียงความรู้ในสมองเท่านั้นถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มาเรียนที่เรมาฯ เรมาฯไม่เพียงสอนให้มีความรู้เท่านั้น แต่ฝึกฝนให้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ พัฒนาทักษะในงานรับใช้ และพัฒนาคุณลักษณะชีวิตอย่างแท้จริง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรมาฯ