-----วิธีการใช้-----

ท่านสามารถเลือกฟัง หรือดาวน์โหลดคำเทศนาได้ในช่อง "ชื่อคำเทศนา"
โดยคลิ๊กเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการแล้วฟังได้เลย แต่ถ้าหากท่านต้องการเก็บไว้ฟังในคอมพิวเตอร์
เมื่อท่านคลิ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้ว ให้คลิ๊กขวาที่แถบ MP3 เลือกเมนู Save Audio As...

You can choose to listen or download sermons from "Sermon"
menu by choosing the sermon that you would like to save it into your computer,
please click "Save" button. Listening to the sermon now click "Open"


วันที่
Date
ชื่อคำเทศนา
Title
อาจารย์
Minister
โครงร่างคำเทศนา
Sermon Outlines
5 ก.ค. 2015
5 July 2015

[802] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 15 แผนงานของพระเจ้าสาหรับความเจริญรุ่งเรือง
Lesson 15 God's Plan For Prosperity

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
28 มิ.ย. 2015
28 June 2015

[801] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 14 การให้อภัย
Lesson 14 Forgiveness

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
21 มิ.ย. 2015
21 June 2015

[800] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 13 ความรัก คือหนทางสู่ชัยชนะ
Lesson 13 Love - The Way To Victory

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
14 มิ.ย. 2015
14 June 2015
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
7 มิ.ย. 2015
7 June 2015

[798] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 11 ดาเนินชีวิตโดยความเชื่อ
Lesson 11 Living By Faith

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
31 พ.ค. 2015
31 May 2015

[797] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 10 ความสาคัญของการสามัคคีธรรมและคริสตจักรท้องถิ่น
Lesson 10 The Importance Of Fellowship
And The Local Church

ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
Rev. Gary Hausman
17 พ.ค. 2015
17 May 2015

[795] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 9 ฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้า
Lesson 9 The Power Of God’s Word

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
3 พ.ค. 2015
3 May 2015

[793] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 8 พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน
Lesson 8 God Answers Prayer

ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
Rev. Gary Hausman
26 เม.ษ. 2015
26 April 2015

[792] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 7 ท่านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า ตอนที่2
Lesson 7 You are Righteous Pt.2

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
19 เม.ย. 2015
19 April 2015

[791] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 7 ท่านชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า ตอนที่1
Lesson 7 You are Righteous Pt.1

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
 

คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 6 ฉันเป็นคริสเตียน – ความสาคัญของการบัพติศมาในน้า
Lesson 6 I am a Christian - The Importance Of Water Baptism

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
8 มี.ค. 2015
8 Mar 2015
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
22 ก.พ. 2015
22 Feb 2015

[782] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 4 คิดเหมือนพระเจ้า
Lesson 4 Thinking Like God

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
8 ก.พ. 2015
8 Feb 2015

[780] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 3 ชีวิตใหม่นี้
Lesson 3 This New Life

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
1 ก.พ. 2015
1 Feb 2015

[779] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 2 คุณบังเกิดใหม่แล้ว
Lesson 2 You Are Born Again

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham
18 ม.ค. 2015
18 Jan 2015

[778] คำเทศนาชุด "ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ"
บทที่ 1 ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์
Lesson 1 Getting To Know Your Heavenly Father

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
Pastor Keith Higginbotham